دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-30 
اثبات پایداری سیستم‌های فازی نوع-2 TSK خطی و غیرخطی

صفحه 5-10

10.22034/cmes.2023.704770

محمدامین شیرخانی؛ سیده سارا کریمی زاد؛ زهره دادوند


امنیت سیستم های کنترل صنعتی بدون اپراتور انسانی

صفحه 27-30

10.22034/cmes.2023.705616

علی یزدانی باغملکی؛ محمد حسین اسلامیان؛ علی سلطانی رنانی؛ محسن جعفرزاده؛ وحید فرهادیان