طراحی و تحلیل کنترل تطبیقی مدل مرجع برای کنترل فشار خروجی سیستم بویلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی برق

2 دانشگاه شاهد تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق

چکیده

دیگ‌ بخار و اکثر بویلرها در دسته‌بندی مخازن تحت فشار قرار می‌گیرند و با توجه به این مطلب نباید در فشار پایین کار کنند. در صورت کار این مخازن در فشار پایین راندمان آنها کاهش پیدا کرده و در دیگ بخار باعث افت کیفیت بخار خروجی می‌شود. از طرف دیگر هرکدام از کاربردهای بخار فشارکاری خاصی را می‌طلبند و حداکثر فشار کاری مجاز آنها متفاوت است. اگر فشار بخار ورودی به تجهیزات مصرف کننده بخار از حد فشار کاری بیشتر باشد، ممکن باعث بروز خطراتی شود. لذا، کنترل هرچه دقیق‌تر فشار بویلر بسیار مهم و مورد توجه است. از آنجایی که با یک سیستم غیرخطی و متغیر با زمان روبرو هستیم لذا، سیستم کنترلی باید طراحی گردد که از عهده این سیستم به خوبی برآید. اکثر روش‌های مطرح شده تا کنون یا قابلیت تحقق فیزیکی ندارند و یا سیستم را بسیار ساده در نظر گرفته‌اند. بنابراین، در این پایان‌‌نامه ضمن مدل‌سازی هرچه دقیق‌تر بویلر و روابط حاکم بر فشار آن، یک سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع با وجود نامعینی‌های مختلف معرفی خواهیم کرد بطوریکه نامعینی و نادقیقی مدل را بتوان جبران کرد. نتایج شبیه‌سازی گواه کارایی روش پیشنهادی در کنترل فشار بویلر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and analysis of adaptive control of the reference model to control the output pressure of the boiler system

نویسندگان [English]

  • Amirreza Azizi 1
  • Zahra Toohidinejad 1
  • Iman Haghighatpoor 2
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Shahed University of Tehran, Technical and Engineering Faculty, Department of Electrical Engineering
چکیده [English]

Boilers and most boilers are classified as pressure vessels, and according to this article, they should not work at low pressure. If these tanks are working at low pressure, their efficiency will decrease and it will cause a drop in the quality of the output steam in the boiler. On the other hand, each of the steam applications require a certain working pressure and their maximum allowed working pressure is different. If the steam pressure entering the steam consuming equipment is higher than the working pressure, it may cause dangers. Therefore, it is very important and important to control the pressure of the boiler as accurately as possible. Since we are dealing with a non-linear and time-varying system, therefore, a control system must be designed that can handle this system well. Most of the proposed methods so far either do not have the ability to be realized physically or have considered the system to be very simple. Therefore, in this thesis, while modeling the boiler as accurately as possible and the relations governing its pressure, we will introduce an adaptive control system of the reference model with various uncertainties so that the uncertainty and inaccuracy of the model can be compensated. The simulation results prove the effectiveness of the proposed method in boiler pressure control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: boiler
  • adaptive control
  • reference model control