راهنمای نویسندگان

شیوه تدوین
متن مقالات شامل چکیده، بدنه مقاله، مراجع و زیرنویسها باید با فونت ۱۲B Zar و با فاصله double میان خطوط، در صفحات A۴ یک ستونی و تحت نرم‌افزار Wordتهیه گردد.

فرمت فارسی مقالات را می توانید از لینک روبرو دانلود کنید: فرمت فارسی
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه با شماره تلفن و دورنگار(فکس) و نشانی پست الکترونیک(email) نویسنده عهد‌ه‌دار مکاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله به زبان فارسی باید شامل، عنوان (فارسی و انگلیسی)،  چکیده (فارسی و انگلیسی) مقاله در حداکثر ۲۰۰ واژه، کلیدواژه  (فارسی و انگلیسی) در حداکثر ۵ واژه باشد. مقالات به زبان انگلیسی نیازی به هیچگونه متن فارسی ندارند.
تصاویر و  عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری تصاویر بایستی در متن مقاله و با زیرنویس مناسب بیان شوند.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد. مراجع باید با شماره مشخص گردند و جزئیات آنها به شرح زیر در پایان مقاله ظاهر گردد:
مقالات: [شماره مرجع] نام خانوادگی و علامت اختصاری اول نام، سال انتشار یا تاریخ برگزاری، "عنوان مقاله"، نام کامل نشریه یا کنفرانس، شماره مجله یا شماره جلد، شماره صفحات.
کتابها: [شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان، عنوان کتاب، نام مترجم (در صورت وجود)، نام کامل ناشر، سال انتشار.
واحدها: کلیه مقالات باید از واحد استاندارد SI (متریک) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند. در کنار واحد SI می‌توان از واحد انگلیسی در داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
طول مقالات
حداکثر حجم مقالات در هنگام چاپ ۱۵ صفحه می‌باشد که معادل حدود ۷۵۰۰ واژه می‌باشد. 
فرایند ارسال مقاله
مقالات قابل چاپ در مجله شامل مقالات کامل پژوهشی، مقالات کوتاه و یادداشتهای پژوهشی می باشد. مقالات ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.
• لازم است نسخه الکترونیکی مقاله به شکل pdf و wordجهت داوری به نشانی مجله
و از طریق تکمیل فرم ارسال مقاله در سایت ارسال شود. 

• مقالات جهت داوری به داوران متخصص ارسال میگردد. در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام خواهد پذیرفت. سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده‌دار مکاتبات ارسال خواهد نمود.
•  در صورتی که نیاز به تصحیح مقاله باشد، تصحیحات باید منحصرا محدود به موارد ذکر شده باشد. در سایر موارد نویسنده لازم است سردبیر را در جریان هر گونه تغییر و یا تصحیح دیگری قرار دهد. در هر صورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده خواهد بود.