اهداف و چشم انداز

این نشریه اساساً مقالاتی که در آن ها یک روش عددی ابداع و یا اصلاح می شود و شامل کاربردی از آن در مهندسی است را مورد پذیرش و داوری قرار می دهد. به طور خلاصه زمینه های مجله به شرح زیر است:

  • ایده های نو در روش های هوش محاسباتی شامل شبکه های عصبی، سیستم های فازی، الگوریتم های تکاملی و ...
  • تئوری تخمین در علوم مهندسی
  • حل معادلات غیرخطی در مسائل کاربردی
  • حل مسائل مقدار مرزی
  • تحلیل عددی سازه ها
  • و ...