اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سیدحسین حسینی

مهندسی شیمی استاد تمام گروه مهندسی شیمی

s.h.hosseiniilam.ac.ir

h-index: 32  

مدیر مسئول

دکتر جعفر طاوسی

مهندسی برق - کنترل دانشیار - مدیرگروه مهندسی برق

j.tavoosiilam.ac.ir
0000-0003-1209-1811

h-index: 17  

کارشناس نشریه

مهندس محمدامین شیرخانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق

ma.shirkhaniilam.ac.ir
0000-0001-9945-5635

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید دانیالی

مهندسی برق استادیار گروه مهندسی برق

s.danyaliilam.ac.ir

h-index: 14  

دکتر رحمت اعظمی

مهندسی برق استادیار گروه آموزشی مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

r.aazamiilam.ac.ir

h-index: 8  

دکتر فرشاد ربیعی

مهندسی مکانیک استادیار گروه مهندسی مکانیک

f.rabieiilam.ac.ir

h-index: 5  

دکتر علیرضا عباس زاده

مهندسی عمران - سازه استادیار گروه مهندسی عمران

a.abaszadehilam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اردشیر محمدزاده

مهندسی برق - کنترل استاد - دانشگاه شنیانگ چین

a.m.zadehsut.edu.cn

h-index: 28  

دکتر کبیر صادقی

مهندسی عمران استاد - دانشگاه خاور نزدیک ، نیکوزیا، قبرس شمالی، ترکیه

kabir.sadeghineu.edu.tr

h-index: 18