نمایه نویسندگان

ا

  • اعظمی، رحمت Loss Factor Modeling Based on the Power Distribution Transformers Load Factor Using Least Square Error Method: A Case Study of Ilam [(مقالات آماده انتشار)]

خ

د

  • دادوند، زهره اثبات پایداری سیستم‌های فازی نوع-2 TSK خطی و غیرخطی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

ک